Làm thế nào để hạn chế muỗi trong nhà?

Những biện pháp Kiểm soát muỗi hiện đại, do công ty phòng chống muỗi Hà Nội thực hiện đều sử dụng các phương pháp Quản lý Dịch hại tổng hợp. Phương pháp này dựa trên các tiêu chí sinh thái, kinh tế và xã hội và kết hợp các phương pháp luận đa phương vào các chiến lược quản lý hiệu quả để bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và cải thiện chất lượng cuộc sống. Các chiến lược của phương pháp này bao gồm việc sử dụng thuốc trừ sâu được dán nhãn kiểm soát muỗi hay thuốc diệt muỗi chuyên dụng.

Các chiến lược quan trọng khác bao gồm giảm nguồn nước hoặc quản lý nước, kết hợp các phương pháp kiểm soát vật lý như đào hoặc rạch rãnh để giữ nguồn nước luôn lưu thông. Các phương pháp kiểm soát sinh học cũng được sử dụng và bao gồm việc sử dụng muỗi diệt ấu trùng muỗi trong nước. Công ty Kiểm soát muỗi ở Hà Nội là một cơ sở nuôi dưỡng để tạo điều kiện cho chiến lược này.

Thuốc diệt muỗi có thể được sử dụng để kiểm soát ấu trùng muỗi (larvicides) và muỗi trưởng thành (adulticides). Các ứng dụng thuốc diệt muỗi và thuốc diệt cỏ chỉ được thực hiện sau khi đã có một loài muỗi cụ thể được xác định thông qua giám sát. Nhiều ứng dụng được thực hiện bởi nhân viên Kiểm soát muỗi của công ty sử dụng các tài liệu sinh học và phương pháp luận như sử dụng Bacillus thuringiensis (Bti), Bacillus sphaericus (Bs) và spinosad. Spinosad, một loại thuốc diệt muỗi, đã được giải thưởng Hóa học Xanh của Tổng thống Hoa Kỳ năm 2010 đã công nhận và có thể áp dụng ở những nơi sản xuất hữu cơ diễn ra.

CÔNG TY DIỆT MUỖI HÀ NỘI